GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení čtenáři a vážené čtenářky, dovolte nám, abychom vás v souvislosti s platností nařízení General Data Protection Regulation („GDPR“) informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

1) Správcem osobních údajů a osobou oprávěnou zpracovávat osobní údaje je správce internetové stránky herminafrankova.com.

2) Osobní údaje, které zpracováváme, jsou údaje, které nám poskytnete v případě odeslání nějakého podnětu či otázky prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, tedy Vaše Jméno a příjmení  a Váš E-mail.

3) Osobní údaje uchováváme k těmto účelům: K zodpovězení na Vámi zaslané podněty a otázky prostřednictvím našeho kontaktního formuláře  – Pro splnění právní povinnosti – Pro udělený souhlas subjektu.

4) Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu 10 let či po dobu povinné doby uchování dat.

5) Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány: – Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů – V písemné podobě.

6) Jako subjekt osobních údajů  máte kdykoli právo na informace a přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás  zpracovávány, a právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu). Máte právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založené na poskytnutém souhlasu nebo ze zákonných důvodů. To znamená, že takové právo zejména není dáno tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. –Jako subjekt osobních údajů můžete souhlas kdykoliv odvolat písemně (dopisem, e-mailem). Jako subjekt osobních údajů máte právo požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, přičemž ty Vám je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. – Jako subjekt osobních údajů máte právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce webové stránky herminafrankova.com prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování včetně profilování a že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

V případě žádosti o přístup, opravu, výmaz či námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Můžete využít textu žádosti níže. Rádi Vám individuálně odpovíme na jakékoli další otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Váš správce webové stránky herminafrankova.com

***

VZOR: ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v případě žádosti o přístup, opravu, výmaz či námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prosím použijte tento vzor žádosti.

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení: ________________________________________

Další identifikace (e-mail): ________________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup :  Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte; nebo Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem: na následující emailovou adresu: ____________________; nebo na následující adresu: ____________________.

Právo na opravu: Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________ Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

Právo na výmaz: Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování: (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat) Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo vznést námitku proti zpracování: Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________ .

Důvod žádosti: Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemusí být žádosti vyhověno.

Rádi Vám individuálně odpovíme na jakékoli další otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.